وكیل دادگستری ملكی| مشاوره حقوقی املاک (دعوای تصرف عدوانی )

وکیل ملکی ، وكیل دادگستری ملكی ، دعاوی ملکی ، تصرف عدوانی

گروه وکلا ی دادگان

مرکز تخصصی مشاوره حقوقی دادگان با بهره مندی از مشاور حقوقی و  وکیل دادگستری ملکی متخصص و با تجربه ، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب وكالت ملکی ، در خصوص دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از تصرفات ، ارائه می نماید .

لازم است به تعریفی از تصرف و دعاوی تصرف بپردازیم .

از نظر حقوق مدنی تصرف عبارت است از اینكه مالی تحت اختیار كسی باشد اعم اینكه منقول یا غیر منقول باشد ، و او قادر باشد نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد.

خواهان در دعوای تصرف عدوانی تنها كافی می باشد كه سبق ید خود را اعم از مالكیت و یا تصرف را ثابت نماید . تا بتواند از ملك خویش متصرف را خارج سازد . لذا در این راستا چگونگی اقامه دعوی و ارائه نمودن ادله بسیار مهم می باشد تا حدی كه ممكن است نتیجه دعوی را منقلب نماید بنابراین اشخاص در دعاوی تصرف لازم است كه به وکیل ملکی متخصص در زمینه ی دعاوی تصرف رجوع نمایند تا زودتر و بهتر به نتیجه برسند.

تعریف دعوا و شرایط اقامه ی آن

دعوا به معنای اعم از حق مراجعه صالح برای هر شخص ، بالغ یا نابالغ ، عاقل یا مجنون ، حقیقی یا حقوقی به منظور احقاق حقّ ماهوی تضییع شده ایجاد می شود . در عین حال اقامه ی دعوا ، مستلزم وجود شرایطی می باشد كه هرچند اقدام به « اقامه ی دعوا » حتّی در صورتی كه یكی از شرایط موجود نباشد ، همواره امكان پذیر می باشد ، ولی عدم وجود شرایط مورد اشاره باعث می گردد كه دادگاه هرچند وارد رسیدگی می شود ، ولی از رسیدگی نمودن به ماهیّت دعوا ، ممنوع شود لذا برای اینكه بتوان در دعوایی موفق شد لازم است همواره با مشاور حقوقی از وكیل دادگستری مشورت گرفت .

دعوای تصرف عدوانی

براساس ماده ی158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را تصرف وی خارج كرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

دعوای ممانعت از حق

طبق ماده ی 159 ق.ج . دعوای ممانعت از حق عبادت است از : «تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد ».

دعوای مزاحمت

بر اساس ماده 1602 ق.ج. دعوای مزاحمت عبارتست از دعوایی كه بر اساس آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می كند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده است .

باید گفت در دعاوی تصرف مسائلی مطرح می شود كه نیاز است اشخاص به وکیل ملکی متخصص در این امور مراجعه نمایند . بر این اساس گروه وکیل ملکی دادگان خدمات مشاوره حقوقی و پذیرش وكالت در کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک از قبیل : خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ....را ارائه می نماید .