قوه قاهره و مسائل مربوط به آن

قوه قاهره و مسائل مربوط به آن


فورس ماژور یا قوه قاهره ، عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای تعهد غیرممکن می کند. در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به این علت ، از متعهد ، نمي‌توان مطالبه خسارت کرد.


فورس ماژور در صورتی باعث رفع مسئولیت متعهد مي‌شود که :

  • عامل بازدارنده ، یک عامل بیگانه از وجود شخص متعهد باشد.
  • متعهد با توجه به ضوابط عقلی و عرفی توانایی مقابله با این عامل خارجی را نداشته باشد.
  • این عامل خارجی امری غیرقابل پیش‌بینی باشد.
  • عامل خارجی مانع اجرای تعهد باشد.
مصادیق قوه قاهره


عواملی همچون سیل ، زلزله ، طوفان و جنگ داخلی یا حمله دشمن خارجی و شورش و اعتصاب و آتش سوزی و مانند اینها از مصادیق فورس ماژور می باشند.


جنگ داخلی یا خارجی و اعتصاب و مانند اینها که در زمان عقد قرارداد در جریان می باشد و طرفین هم به وجود آن عالم می باشند ، از مصداق فورس ماژور نمی باشد. با این وجود بهتر است به این موارد در قرارداد تصریح شود.