اساسنامه موسسه

بسمه تعالی

ماده1: نام موسسه : موسسه حقوقي و پژوهشي رهپويان قانون دادگان

ماده2: موضوع موسسه : انجام فعاليت هاي حقوقي و وكالت و داوري وحل و فصل دعاوي

ماده3: مرکز اصل موسسه : تهران ،میدان ونک ، خيابان حقانی ، پلاگ 67، واحد 16

استان: تهران شهرستان: تهران میدان ونک، خيابان حقانی، پلاک 67 واحد16 کدپستی : 1969914311

ماده4: سرمایه موسسه : يك ميليون ريال سرمايه نقدي مي باشد.

ماده5 : مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مي باشد .

ماده6 : تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.

ماده7 : هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده8: مجمع عمومی عادی مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل، ولی ممکن است بنا دعوت هریک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده9: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده10: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده11: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:

ماده12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

ماده13: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده14: هیئت مدیره مؤسسه مرکب از دو نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده15: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده16: حبيب اله سبحاني فرزند مسيب به شماره ملي 1199917702 نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصیصن و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش : اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده17: جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده18: دارندگان حق امضاء در مؤسسه ، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برت، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

ماده19: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده20: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

ماده21: تقسیم سود ـ از در آمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری – حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از مؤسسه خارج شوند.

ماده23: انحلال ، مؤسسه مطابق ماده114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای بانحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده24: اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.

ماده25: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده26: این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد.