لیست خدمات و تعرقه + جدول پلن‌ها

مشترکین طرح طلایی مشترکین طرح نقره‌ای مشترکین فیروزه‌ای تعرفه عام خدمات ردیف
یکساله رایگان + خانواده درجه یک + هیئت مدیره یکساله رایگان + خانواده درجه یک یکساله رایگان ۱۰۰۰۰۰ مشاوره حقوقی ۱
یکساله رایگان یکساله رایگان یکساله رایگان ۱۰۰۰۰۰ مشاوره مالیاتی ۲
یکساله رایگان یکساله رایگان یکساله رایگان ۲۰۰۰۰۰ بررسی و اصلاح قرارداد کار ۳
یکساله رایگان ٪۷۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ۳۵۰۰۰۰ بررسی و اصلاح قراردادهای داخلی شرکت ۴
هر هفته یک ساعت بنا به نیاز شرکت

---

---

--

حضور وکیل و مشاور در شرکت ۵
رایگان+ خانواده درجه یک یکساله رایگان ٪۵۰تخفیف ۲۵۰۰۰۰ بررسی تفصیلی پرونده جهت ارائه نظریه مشورتی ۶
یکساله رایگان ٪۷۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ۳۰۰۰۰۰ تنظیم هر متن حقوقی غیر از قرارداد، مانند وصیتنامه، استشهادیه، اقرارنامه ۷
یکساله رایگان ٪۳۰تخفیف ٪۲۰تخفیف از ۴۵۰۰۰۰ ثبت تأسیس انواع شرکت ۸
٪۷۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ٪۴۰تخفیف ۲۵۰۰۰۰ تنظیم اظهارنامه قضائی ۹
٪۷۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ٪۴۰تخفیف ۲۵۰۰۰۰ تنظیم شکایت کیفری ۱۰
٪۶۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ٪۳۰تخفیف ۴۰۰۰۰۰ تنظیم دادخواست با موضوع مطالبه وجه چک سفته ۱۱
٪۷۰تخفیف ٪۶۰تخفیف ٪۴۰تخفیف ۸۰۰۰۰۰ تنظیم دادخواست در موضوعات غیراز چک، سفته ۱۲
٪۶۰تخفیف ٪۵۰تخفیف ٪۴۰تخفیف ۸۰۰۰۰۰ تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی و تجدیدنظر خواهی ۱۳
٪۵۰تخفیف ٪۴۰تخفیف ٪۳۰تخفیف ۴۰۰۰۰۰ تنظیم قرارداد مدنی غیر مالی و غیرقابل تقویم ۱۴
٪۳۵تخفیف ٪۲۵تخفیف ٪۱۵تخفیف نیم درصد مبلغ قرارداد تنظیم هرنوع قرارداد مالی، معاملاتی و مشارکت اعم از تجاری و غیرتجاری ۱۵
٪۳۵تخفیف ٪۲۵تخفیف ٪۱۵تخفیف متناسب عرف وکالت وکالت در دعاوی اعم از مالی و غیرمالی ۱۶
٪۳۵تخفیف ٪۲۵تخفیف ٪۱۵تخفیف

عرف وکالت ٪۵۰

وکالت در مرحله اجرای حکم یا سند لازم الاجرا ۱۷
٪۴۰تخفیف ٪۳۰تخفیف ٪۱۰تخفیف متناسب با موضوع وکالت مدنی یا کاری درامور مالی یا قابل تقویم ۱۸
٪۵۰تخفیف ٪۳۵تخفیف ٪۲۵تخفیف ۷۰۰۰۰۰ مطالعه و تهیه گزارش از پرونده قضائی در حوزه قضائی شهر تهران ۱۹
٪۲۰تخفیف ٪۱۵تخفیف ٪۱۰تخفیف متناسب با موضوع انجام امور مالی و مالیاتی ۲۰
۳۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ قیمت طرح برای اشخاص حقوقی در سال
۱۵۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ قیمت طرح برای اشخاص حقیقی در سال