مشاوره حقوقی و کیفری جرایم پزشکی

مشاوره حقوقی و کیفری جرایم پزشکی

موسسه حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاور کیفری و حقوقی متخصص خدمات کیفری ویژه خود را در قالب ارائه مشاوره کیفری و حقوقی ، در خصوص جرایم ، از جمله جرایم پزشکی به شرح ذیل ارائه می نماید :

شناخت قلمرو مسئولیت متصدیان امر پزشکی دارای اهمیت می باشد . بنابراین اگر قلمرو مسئولیت مورد شناسایی قرار نگیرد ، مفهوم مسئولیت نیز در امر پزشکی قابل بررسی نمی باشد . در این فرض مسئولیت ، عبارت از شناسایی شرایط اعمال و اقداماتی است که متصدیان امر پزشکی براساس آن ها مسئولیت داشته و اگر ثابت شود جوابگو می باشند

مسئولیت پزشکی از مسائل اساسی و مهم حقوق پزشکی می باشد که در ارتباط پزشک با بیمار مطرح می گردد. در حقیقت ، رابطه بین پزشک و بیمار به منزله عقدی می باشد که بین آن دو منعقد شده و براساس این رابطه حقوقی ، پزشک در مقابل خدمات علمی خود همانطور که نفعی عاید وی می شود ، دارای تکالیفی می باشد که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می شود .

قانون ساختاری اجتماعی می باشد که باید برای اعتبار اجتماعی و سلامت جامعه پزشکی ، نقش آن در ارتباط با پزشکی نوین بیشتر آشکار گردد .

بدین ترتیب، هنگامی که از « مسئولیت » سخن به میان می آید ، معنای گستره حقوقی این واژه منظور می باشد که آثار و پیامدهای حقوقی زیادی را نیز به دنبال دارد. لذا پزشک در محدوده ی تخصص خود و در حد توانایی ها و قابلیت های علمی اش ، بر وفق نظامات مقرر دارای وظیفه است که ضمن توجه به حفظ اسرار و عدم افشای آنها در این رابطه ، در درمان و معالجه بیمار تلاش لازم را به عمل آورد و هرگونه « خطا و قصور» از طرف وی ، باعث تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری شود . در حقیقت ، هنگامی که بین بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می شود ، مسئولیت پزشک در این زمینه آشکار می شود و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت پزشکی ناشی از این رابطه ، باعث بروز « مسئولیت حقوقی و کیفری » برحسب مورد می شود .

لذا در این راستا دادگان با گروهی از حقوقدانان مجرب در خصوص جرایم پزشکی مشاوره حقوقی و کیفری خود را در این خصوص به هموطنان عزیز ارائه می نماید .