مشاوره حقوقی و کیفری جعل و کلاهبرداری

مشاوره حقوقی و کیفری جعل و کلاهبرداری


دادگان با بهره مندي از مشاور حقوقی و کیفری متخصص و با تجربه خدمات كيفري و حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقی و کیفری در خصوص جرايم ، از جمله جعل ارائه می كند .

جعل

جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

تعریف جعل

در لغت جعل به معنای خلق كردن و دگرگون نمودن و تزویر به معنای نيرنگ و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی مي باشد و جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی ، به معناي ساختن هر چیز مانند سند البته برخلاف قانون و حقيقت به یكی از طريق هاي كه در قانون پیش‌بینی شده به نحوي كه به ضرر دیگری باشد .

بر اين مبنا عنصر ضرر در جعل مفروض مي باشد و لازم نيست مدعی جعل در مقام اثبات نمودن آن برآید، همچنین ضرورت ندارد در عالم واقع ضرر تحقق يابد ، بلكه احتمال ورود ضرر نیز كفایت می نمايد .

تعريفي كه اساتيد حقوق از جعل بيان كرده اند عبارتست از تغییر يا ساختن نوشته یا سایر چیزهای ذكر شده در قانون به ضرر دیگری به صورت آگاهانه به قصد و هدف جا زدن آنها به عنوان اصلی.

انواع جعل:

حقوقدانان ایرانی به طور معمول جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم كرده اند .

جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با به كارگيري از روش های فیزیكی مثل برش یا تراش گفته مي شوند.

تشخیص دادن جعل مادی از راه ارجاع نمودن امر به كارشناس صورت می پذيرد ولي در برخي موارد عمل جعل از سوي افراد غیر حرفه ای انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یك سند مي باشد ، به اين نحو كه بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف مي گردد و مطالب منتسب به دیگران به نحوي دیگر در آنها منعكس مي گردد .

در بحث جعل مباحثي مطرح مي شود كه اشخاص در برخورد با آن لازم است در ارائه شكويه در خصوص جعل با مشاوره از مشاور كيفري و حقوقي اطلاع دقيقي از دعوي خود و حق و حقوق خود بدست آورند .