مشاوره حقوقی و کیفری دعاوی و جرایم سرقت

مشاوره حقوقی و کیفری دعاوی و جرایم سرقت

تعريف هاي مختلفي برای سرقت ارائه شده که به برخی ازآن ها اشاره مي نماييم .

  • ربودن مال غیر به نحو خدعه آمیز

  • برداشتن چیزی از دیگری بدون اينكه صاحب مال از آن اطلاع داشته باشد ويا رضایت داده باشد.

  • گرفتن و بردن مال و پول کسی با توسل به زور یا مکر و فریب

  • ربودن متقلبانه شیء از دیگری


جرم سرقت

قانون گذار بر خلاف جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت جرم سرقت را به طور صريح تعریف نموده است. در قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان شده است « سرقت عبارت مي باشد از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » .

تبیین عناصر جرم سرقت :

هر فعلي براي اينكه مجرمانه تلقي شود باید سه رکن اصلی را دارا باشد که نقص در هر یک از این ارکان موجب متزلزل شدن فعل مجرمانه مي شود. این سه رکن عبارتند از :

1- رکن مادی 2- رکن معنوی یا روانی 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1-    عنصر قانونی جرم سرقت :

در قانون مصوب سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر عمومي و همگاني این موضوع مطرح بود و همین مواد در قانون مصوب سال 1352 نیز تکرار گرديد . در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و همچنين مواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به این موضوع نيز اشاره شده است .

2-عنصر مادی :

عنصر مادی جرم سرقت متشكل از چند جزء مي باشد :

اول : فعل مرتکب ، که عبارتمي باشد از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری ( شیء دیگری ) و خارج نمودن مال از تصرف او .

دوم: موضوع جرم سرقت مي باشد که در اصل مال است و مالیت مورد اهمیت مي باشد خصوصاً در سرقت های حدی..

سوم: فعل مجرمانه سرقت در خارج تحقق يابد . یعنی لازم است عنصر مادی جرم سرقت به نوعی درخارج محقق شود.

3-   عنصر معنوی :

عنصر معنوی عبارت است از :

الف: سوء نیت عام و قصد و عمد در ربودن .

ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر ربودن مال دیگری مي باشد .

ج: علم وآگاهی داشتن نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری مي باشد .

د: در سرقتهای حدی علاوه بر سه جزء بيان شده در عنصر معنوی ، جزء چهارمی نیز موجود مي باشد وآن علم وآگاهی به حرام و غیر قانونی بودن سرقت است .

درصورتی سرقت باعث حد می شود که سارق تمامي شرایط و خصوصیات زیر را دارا باشد :

سارق به بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در زمان سرقت عاقل باشد .

سارق در سرقت مورد مكره نباشد يعني به زور و تهديد به سرقت مبادرت نكرده باشد .

سارق داراي قصد باشد و آگاه به اين امر باشد که مال غیر است وربودن آن حرام مي باشد .

مال توسط مالك درحرز قرار گرفته باشد .

سارق حرز را شكسته باشد .

در موضوع جرم سرقت لازم است اشخاص با مشاوره حقوقي و كيفري از مشاور متخصص در اين زمينه آگاهي لازم را در اين جهت كسب نماييد تا بتوان حق و حقوق خود را شناخت و در برخورد با اين مسائل با اشراف حقوقي و قانوني به نتيجه مطلوب رسيد .