مشاوره کیفری و حقوقی | جرم قتل

مرکز تخصصی مشاوره کیفری و حقوقی

تعریف قانونی قتل

قبل و پس از انقلاب در قوانین کیفری ایران ، از واژه قتل تعریفی به میان نیامده است و قانون مجازات اسلامی ایران ، تعریفی از قتل ارائه ننموده است بلکه ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل را بر سه نوع تقسیم كرده است و ماده ی 205 قانون مذکور ، مجازات قتل عمدی را بیان كرده. تعریف قتل در ترمینولوژی حقوق ، چنین آمده است كه : وارد آوردن لطمه به حیات دیگری ، خواه به واسطه ی عمل مادی و فیزیکی و خواه به واسطه ی ترک فعل . بنابراین با توجه به مراتب بالا می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که موجب مرگ مغزی می گردد ، تعریف كرد .

مسائلی كه ممكن است در این باب مورد دعوی واقع شود و تأثیر بسزایی بر نتیجه دعوی و حكم قاضی و حیات افراد داشته باشد ، ایجاب می كند افراد در این دعاوی با مشاوره کیفری از وکیل پایه یک دادگستری و مشاور جزایی مجرب و متخصص در این امر بتوانند نتیجه ی مطلوبی كه محق آنهاست را كسب نمایند . لذا در این راستا دادگان با گروهی از مشاورحقوقی و کیفری قادر به ارائه خدمات مطلوب می باشد .

دپارتمان کیفری موسسه حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاور کیفری با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول و ارائه مشاوره کیفری و حقوقی ، در خصوص جرایم ، از جمله قتل و مباحث مرتبط با آن ارائه می نماید .