مشاوره حقوقی املاک | صورتمجلس تفکیکی

مشاوره حقوقی ملکی ، مشاور ملكی ، وکیل ملکی ، دعاوی ملکی ، صورتمجلس تفکیکی

گروه مشاوره حقوقی دادگان

دپارتمان حقوقی املاک و مستغلات دادگان توسط جمعی از مشاوران حقوقی و وکیل های متخصص و مجرب  در امور ملكی ، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، در خصوص دعاوی ملكی و از جمله در صورتمجلس تفکیکی و اختلافات ناشی از آن ارائه نماید .

در اینجا نیز به بحث مختصری از صورتمجلس تفکیکی می پردازیم .

صورتمجلس تفکیکی

در حقوق جدید ایران اصطلاح تفکیک پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک می باشد. اما با آنها تفاوت دارد چراكه در افزار لازم است حالت اشاعه وجود داشته باشد اما در تفکیک حالت اشاعه دارای ضرورت نمی باشد به بیان دیگر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند اما در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد آن را به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد می توان تفکیک كند . که روش انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می گردد :

 1. مراجعه نمودن متقاضی به دفترخانه و گرفتن درخواست تفکیکی و ارائه نمودن آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه كرده باشد .

 2. دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع نمودن آن به نماینده برای اقدام

 3. ارسال كردن درخواست تفکیکی به بایگانی برای پیوست پرونده و تسلیم نمودن آن به نماینده

 4. بررسی و تهیه نامه به منظور ارسال نقشه به شهرداری جهت تایید عندالزوم

 5. امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و صدور آن

 6. برگشت پرونده به بایگانی و ضبط نمودن آن تا وصول پاسخ شهرداری مراجعه متقاضی به ثبت بعد از سپری شدن دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورتی كه پاسخ از شهرداری وصول نگردد برای ادامه عملیات تفکیک

 7. وصول پاسخ از سوی شهرداری به انضمام نقشه تایید شده

 8. دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین نمودن وقت مراجعه بعدی توسط مسئول مربوطه و اعلام كردن آن به متقاضی

 9. ثبت نمودن نامه در دفتر اندیکاتور

 10. ارسال سوابق به بایگانی به منظور ضبط تا مراجعه متقاضی در روز تعیین شده

 11. مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال نمودن سوابق نزد مسئول مربوطه برای تعیین نماینده و نقشه بردار

 12. تعیین نماینده و نقشه بردار توسط مسئول مربوطه به منظور عزیمت به محل

 13. تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق

 14. رفتن نماینده و نقشه ‌بردار به محل همراه متقاضی با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

 15. معرفی ملک توسط متقاضی و تشخیص حدود از سوی نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین نمودن وقت مراجعه بعدی متقاضی

 16. ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی توسط نقشه بردار و تهیه كردن صورت جلسه تفکیکی توسط نماینده و امضاء آن از سوی نقشه بردار و نماینده و متقاضی

 17. ارائه نمودن گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه به انضمام صورت جلسه و نقشه تفکیکی

 18. گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

 19. بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر به منظور به روز رسانی نقشه های کاداستر و ثبت دفتر اندیکاتور و ارجاع به حسابداری به منظور دریافت هزینه تفکیک

 20. فرستادن پرونده به حسابداری برای محاسبه هزینه تفکیک

 21. پرداخت نمودن هزینه تفکیک توسط متقاضی

 22. پیوست كردن قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و فرستادن آن نزد مسئول مربوطه برای امضاء

 23. کنترل و امضاء صورت مجلس تفكیكی توسط مسئول مربوطه

 24. ارسال نمودن صورت مجلس تفکیکی به دفتر اندیکاتور برای صدور و ارسال آن به دفترخانه

 25. صادر نمودن صورت جلسه تفکیکی و فرستادن آن به دفترخانه مربوطه

 26. برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی به منظور ضبط در ردیف مربوطه


تذکر : لازم می باشد اسناد مالکیت دارای مترا‍ژ و مساحت باشد چراكه تمامی تفکیک ها اعم از عرصه و آپارتمان تحت نرم افزار انجام می گردد.

آنچه بیان شد مختصری از مسائلی است كه در باب صورتمجلس تفکیکی وجود دارد لذا لازم است كه با مشاوره حقوقی از وكلای متخصص ملكی از حق و حقوق خود در این زمینه آگاه شد .