خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد


زمانیکه متعهد به تعهد خویش عمل نمي‌کند و از این خلف وعده به متعهدله خساراتی وارد مي‌شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران نماید.


بنابراین التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه ی عدم انجام تعهد قراردادی به وجود می آید را مسئولیت قراردادی می گویند.


این خسارت وقتی قابل مطالبه می باشد که :

  1. موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.
  2. مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد (تقصیر قراردادی).
  3. ضرر وارد شده باشد.
  4. تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر باشد.
5.جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.


شرایط معاف شدن مدیون از تادیه خسارت

  1. دلیل انجام نشدن تعهد امر خارجی بوده است که به او نمی توان مربوط کرد.
  2. دفع حادثه ای که مانع از ایفای دین شده از قدرت او خارج بوده است.
  3. وقوع آن حادثه قابل پیش بینی نبوده است.