ویژگی های اساسی عقد بیع

عقد بیع

ماده ی 238 قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف می کند «تملیک عین به عوض معلوم»

از این تعریف چنین می آید که بیع از عقود تملیکی و معوض است و مبیع باید عین باشد.

ویژگی های اساسی عقد بیع

عقد بیع از عقود تملیکی و معوض می باشد. این بدین معنا می باشد که بایع، مبیع را در برابر ثمن به مشتری تملیک می نماید . این ویژگی باعث تمایز این عقد از عقود عهدی و اذنی می شود.

موضوع بیع، انتقال عین در برابر عوض می باشد. بدین معنا که در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می­گیرد. این ویژگی باعث تمایز و جدایی عقد بیع از عقد اجاره و سایر عقود، می باشد.

عقد بیع از عقود لازم می باشد. که باعث تمایز آن از عقود جایز می گردد .

یکی دیگر از ویژگیهای بیع، دوام بیع می باشد.

آثار بیع

ماده ی 362 قانون مدنی آثار بیعی را که صحیح واقع می شود را اینگونه می شمارد:

به محض وقوع بیع ، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود.

با عقد بیع بایع ضامن درک مبیع و مشتری ضامن درک ثمن می شود.

با عقد بیع بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود.

با عقد بیع مشتری ملزم به پرداخت ثمن می شود.