مشاوره حقوقی طلاق توافقی

مشاوره حقوقی طلاق توافقی
طلاق توافقی به این نحو می باشد که زوج و زوجه پس از اینکه به نتیجه برسند نمی توانند زندگی را با یکدیکر ادامه دهند و ادامه ی آن را به صلاح ندانند (البته بهتر است که به مشاوران خانواده و مشاوران حقوقی مراجعه شود تا تصمیمی بهتر برای زندگی آتی گرفته شود) با تنظیم دادخواستی مشترک، با امضاء زوج و زوجه ، با قید نمودن عبارت «طلاق توافقی » در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی نمایند .همچنین توافقات به عمل آمده از جهت مهریه و نفقه و همچنین در صورت داشتن بچه،حضانت وی و حقوق و تکالیف مربوط به آنرا و نیز حقوق زوجه و موارد مربوط به آن را نیز در متن دادخواست بیان نمایند .به طور معمول با توجه به توافق زن و شوهر در خصوص طلاق توافقی از حیث صدور حکم مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید که دادگاه با جلب نظر کارشناس ونظر داور به منظور صلح واصلاح آنها و عدم موفقیت ایشان در این خصوص اقدام به صدور حکم خواهد کرد.