مشاوره حقوقی ثبت احوال

وکیل دادگستری.مشاوره حقوقی امور ثبت احوال دعوای حجر ، اثبات بلوغ برای ازدواج ، تغییر جنسیت و اصلاح ،تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ، اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت ، تغییر نام کوچک و نام خانوادگیدر زمینه ی ابطا ل واقعه فوت ، ابطال نسبت یا نفی آن ، دعوی ابوت یا بنوت